งานฝึกอบรม

หน่วยฝึกอบรม คณะศิลปศาสตร์ มจธ. มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ทั้งในหมวดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การสอบประเภทต่างๆ รวมทั้งเปิดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ด้วยอาจารย์ทัั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ

หน่วยงานเราให้บริการทั้งแก่นักศึกษา บุคลากรของมจธ. หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

เราใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม หรือความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การเรียนในชั้นเรียน การให้คำปรึกษาทั้งแบบ face-to face และออนไลน์ การจัด Club หรือ fun activity รวมทั้งการจัดค่าย 2-3 วัน

——————————————————————

วัดระดับภาษาอังกฤษของตนเอง จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
https://www.efset.org/th/
https://www.engtricks.com/cefr/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

——————————————————————

ติดต่อ คุณปิยะรัตน์ เจริญลิ้มกุล อีเมล์: piyarat.cha@mail.kmutt.ac.th โทร: 02-470-8796
Facebook: https://www.facebook.com/training.solakmutt